Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA GOŚCI CAMPINGU „WIKING”

Szanowny Gościu

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) poniżej przedstawiamy w jakim zakresie i celu przetwarzamy Twoje dane osobowe. Po okazaniu dokumentu tożsamości pracownik recepcji dokonuje wpisu Gościa do Księgi Meldunkowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szymczak Irena Camping „WIKING”, Szczecin 70-542 ul. Sienna 1,2,3, NIP 8610003840, tel: 91 812 14 04 mail: camping@campingwiking.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. C RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa gościom Campingowym i innym osobom przebywającym na terenie Campingu – monitoring)

Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rezerwacji noclegu oraz innych usług świadczonych przez Camping. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Camping jest:

  • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Camping w związku z poniesioną przez Camping szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub ochrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Campingu,

     

  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

3. Camping przetwarza również dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring Campingowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom Campingowym i innym osobom przebywającym na terenie Campingu. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb i będą przetwarzane przez maksymalny okres 30 dni od daty ich rejestracji, a następnie zostaną trwale usunięte.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub wystawienia faktury. W przypadku, gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, np. Gmina Dziwnów – opłata klimatyczna, Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, informatyczne, finansowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

6. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później, tj. w związku z realizacją 5letniego obowiązku podatkowego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.

7. Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl

8. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.